TotalMôj košíkPokladňa
 
 
 
 
 

Obchodné a dodacie podmienky

Obchodné podmienky


I.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu
True-empress:

Mária Cicáková-Empress metal fashion
Ipeľská 3
82107 Bratislava
IČO: 14 020 343
DIČ: 1025582019
č.OŽP-A/2010/60173-2
č.živ.registra 105-8758 (ďalej len prevádzkovateľ),

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.true-empress.sk (ďalej len obchod).
Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku, t.j. elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovanú systémom obchodu v minimálnej výške 6€ za tovar+ poštovné. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:
správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky, tovar vyhovujúci normám predpisom a nariadeniam platným na území SR 2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu Faktúru - daňový doklad

3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.
4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
za oneskorené dodanie objednaného tovaru, poškodenie zásielky, prípadne nedodanie tovaru zavinené poštou.

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:
objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu zadanú zákazníkom pri registrácii.
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky, za tovar, vyššej ako 80 € (osemdesiat eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred v opačnom prípade prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
6. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať e-mailom na adresu obchod@true-empress.sk 7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
8. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. písomným oznámením na e-mailovú adresu obchod@true-empress.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad do 14 dní.
10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu plus sumu za najlacnejší spôsob prepravy objednávky kupujúceho. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.
11. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.true- empress.sk

V. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním pošte.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané okolnosti.
6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

VI. Kúpna cena a platby

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.true-empress.sk sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
a.) Prevodný príkaz/Vkladom na účet
Platbu kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu/vkladom na účet prevádzkovateľa vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.:

IBAN: SK42 8330 0000 0029 0122 2777
BIC: FIOZSKBAXXX
číslo účtu: 2901222777/2010


Objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
b.) Dobierka
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte.
Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky vrátane poštovného príplatok za zaslanie na dobierku.

5. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.
6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. IV ods. 5 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

VII. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu Faktúru - daňový doklad.
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

VIII. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty

1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje v sekcii Dodacie podmienky.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.

IX. Ochrana osobných údajov

Detailné informácie a presné podmienky použitia, spracovania a ochrany osobných údajov sú uvedené v časti Ochrana súkromia.

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

Dodacie podmienky


Minimálna hodnota objednávky je 6E za tovar bez poštovného.
Zasielame ju približne 1-2 dni po obdržaní objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
Pri objednávkach odevov, ktoré sa šijú podľa osobných mier objednávateľa je dodanie cca 7 dní, o termíne dodania bude objednávateľ informovaný mailom alebo telefonicky.
Poštovné a balné v rámci SR
Tovar na dobierku posielame za jednotnú cenu 3E bez rozdielu množstva a hmotnosti.
Tovar zaplatený prevodom za jednotnú cenu 2,50E Pri objednávke tovaru za viac ako 80E požadujeme platbu vopred, inak nebude objednávka akceptovaná.
Poštovné a balné v rámci EU
Tovar posielame za jednotnú cenu 12,99E bez rozdielu množstva a hmotnosti aj napriek tomu, že ceny sú závislé od cenníka Slovenskej pošty, a.s., okrem Českej republiky, Maďarska a Rakúska, kam posielame tovar za akciovú cenu 7,99E.


Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité výlučne len pre potrebu zasielania objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Pridelené identifikačné číslo Úradu na ochranu osobných údajov je č.
201500875.